Zdalne nauczanie

Materiały dla Uczniów

Materiały dla uczniów

Kształ­ce­nie z wyko­rzy­sta­niem metod i tech­nik na odle­głość ozna­cza wyko­rzy­sta­nie w pro­ce­sie edu­ka­cji wszel­kich dostęp­nych środ­ków komu­ni­ka­cji, które nie wyma­gają oso­bi­stego kon­taktu ucznia z nauczy­cie­lem, a także moż­li­wość sko­rzy­sta­nia z mate­ria­łów edu­ka­cyj­nych wska­za­nych przez nauczy­ciela.

Pobierz pliki

 • Wsparcie-liceum.pdf
  Pobierz
 • Wsparcie-branzowa.pdf
  Pobierz
 • WYTYCZNE DYREKTORA w sprawie konsultacji na terenie szkoły.pdf
  Pobierz
 • Zasady korzystania z biblioteki szkolnej od_dnia 1 czerwca 2020.pdf
  Pobierz
 • HARMONOGRAM KONSULTACJI INDYWIDUWALNYCH I GRUPOWYCH.pdf
  Pobierz