Rekrutacja

„Szkoła nie jest wodą stojącą. Przypomina raczej morze, które ma swoje przypływy i odpływy”.

Drogi kandydacie zapraszamy do naszej szkoły.
Szkoła w Szczekocinach to szkoła dla Ciebie!

Nabór do klas pierwszych

W roku szkolnym 2024/2025 uczniowie rozpoczynający naukę w Zespole Szkół w Szczekocinach będą mogli kształcić się w:

 • Czteroletnim Liceum Ogólnokształcącym

Uczniowie rozpoczynający naukę w czteroletnim Liceum Ogólnokształcącym będą mogli realizować w zakresie rozszerzonym trzy przedmioty. Umożliwi im to podjęcie studiów na kierunkach humanistycznych, ścisłych i przyrodniczych. W oddziałach LO będzie obowiązek nauki dwóch języków obcych: języka angielskiego oraz języka niemieckiego lub języka rosyjskiego.


 • KLASA 1A LO
 • — matematyka
 • — geografia

   

 • KLASA 1B LO
 • — język polski
 • — historia

   

 • KLASA 1C LO
 • — biologia
 • — język angielski

W ramach zajęć poza­lek­cyj­nych ucznio­wie będą mieć moż­li­wość roz­wi­ja­nia zain­te­re­so­wań i posze­rza­nia wie­dzy z innych przedmio­tów.


Branżowej Szkole I stopnia


Uczniowie kształcący się w Branżowej Szkole I stopnia, w oddziale wielozawodowym, przedmiotów ogólnokształcących uczyć się będą w szkole, praktycznej nauki zawodu u pracodawców, a teoretyczne przedmioty zawodowe realizowane będą w każdej klasie na czterotygodniowych kursach w ośrodkach szkolenia zawodowego. Ponadto będą mieć możliwość wyjazdu na miesięczną nieodpłatną zagraniczną praktykę w ramach programu Erasmus+.


W Branżowej Szkole I stopnia będzie obowiązek nauki biologii i geografii.


Absolwenci Szkoły Branżowej I stopnia będą mogli kontynuować naukę w Szkole Branżowej II stopnia, po skończeniu której uzyskają tytuł technika i będą mogli podjąć naukę na wyższych uczelniach.

W naszej szkole ucznio­wie mają wpływ na to, co się wokół nich dzieje: aran­żują szkolną prze­strzeń, reali­zują szkolny budżet par­ty­cy­pa­cyjny, two­rzą pro­jekty uczniow­skie i wcie­lają w życie wła­sne pomy­sły. Aktyw­nie dzia­łają w orga­ni­za­cjach szkol­nych i wolon­ta­ria­cie.

Zobacz sam/a 

Pobierz pliki