Projekty

„Nie ma takiego wielkiego czynu, który by nie powstał z jakiegoś wielkiego marzenia”

Właśnie dzięki licznym projektom unijnym spełniamy marzenia naszej młodzieży. Realizacja projektów edukacyjnych i społecznych jest jednym z głównych priorytetów szkoły i służy wielostronnemu rozwojowi uczniów.

 

Szczekocińska edukacja

Projekt „Szczekocińska edukacja – Liga Otwartych Głów” realizowany był przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju „Synergia” oraz Powiat zawierciański i Zespół Szkół w Szczekocinach w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działania 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałania 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.

Celem projektu było:

  • wyrównanie szans edukacyjnych uczniów i zmniejszenie dysproporcji w ich osiągnięciach edukacyjnych oraz podnoszenie jakości procesu nauczania;
  • wypracowanie efektywnego, nowoczesnego modelu zarządzania szkołą oraz wyposażenie nauczycieli w umiejętność stosowania aktywizujących metod nauczania;
  • poprawa wyników nauczania i kształtowanie kompetencji kluczowych, podwyższenie poziomu kompetencji osobistych, zwiększenie motywacji do dalszego kształcenia;
  • nabycie przez uczniów umiejętności planowana ścieżki rozwoju edukacyjnej i zawodowej.

 

Koordynator projektu