Deklaracja dostępności

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Zespół Szkół w Szczekocinach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Zespołu Szkół w Szczekocinach oraz Biuletynu Informacji Publicznej Zespołu Szkół w Szczekocinach.

 

STATUS POD WZGLĘDEM ZGODNOŚCI

Strona internetowa oraz BIP są częściowo zgodne z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

  • Dokumenty w PDF nie są dokumentami edytowalnymi.

  • Załączniki nie posiadają informacji na temat wielkości.

  • Zdjęcia nie posiadają opisu alternatywnego, mają one charakter promocyjny.

  • Filmy nie posiadają napisów dla osób niesłyszących.

  • Dokumenty opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności

Dokładamy starań, aby na bieżąco usuwać stwierdzane bariery na stronie internetowej.

 

PRZYGOTOWANIE OŚWIADCZENIA W SPRAWIE DOSTĘPNOŚCI

  • Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia: 2020–09–22

 

METODA PRZYGOTOWANIA OŚWIADCZENIA

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny oraz na podstawie oceny przeprowadzonej przez firmę ComUp.

 

INFORMACJE ZWROTNE I DANE KONTAKTOWE

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

Osobą kontaktową jest dyr. Zbigniew Bryła, sekretariat@zsszczekociny. zawiercie. powiat. pl.

Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 34 35 574 76. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

 

INFORMACJE NA TEMAT PROCEDURY

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny realizuje żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

STRONA INTERNETOWA RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH

https: //www. rpo. gov. pl/

 

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

  • Data publikacji strony internetowej: 2018–06–08

  • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020–09–18.

  • Data ostatniej aktualizacji strony BIP: 2020–05–08

 

DANE TELEADRESOWE PODMIOTU PUBLICZNEGO

Zespół Szkół w Szczekocinach

ul. Spacerowa 12

42-445 Szczekociny

tel. 34 35 574 76

fax.: 34 35 574 76

E-mail: sekretariat@zsszczekociny.zawiercie.powiat.pl

strona internetowa: https: //www. zsszczekociny. edu. pl

BIP: https: //www. zs-szczekociny. 4bip. pl/

 

SKRÓTY KLAWISZOWE

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki:

TAB – przejście do kolejnego elementu

SHIFT + TAB – przejście do poprzedniego elementu

 

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

Zespół Szkół w Szczekocinach jest częściowo dostępny pod względem architektonicznym.

Dla osób na wózkach jest specjalny podjazd od strony ulicy Spacerowej. W budynku dostępny jest korytarz i pomieszczenia na parterze. Kolejne piętra, na których znajdują się sale lekcyjne są niedostępne dla osób niepełnosprawnych. Szkoła nie dysponuje platformami i windami pozwalającymi na przemieszczanie się na wyższe piętra.

Do budynku szkoły można wejść z psem przewodnikiem i psem asystującym -po uprzednim zgłoszeniu takiego zamiaru. W budynku brak informacji dotykowej/głosowej.

.

INFORMACJA O DOSTĘPNOŚCI TŁUMACZA JĘZYKA MIGOWEGO

Szkoła nie ma możliwości skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego. Osoba niesłysząca/niedowidząca może korzystać z pomocy dowolnie wybranej przez siebie osoby, która będzie jej towarzyszyć w celu ułatwienia komunikacji.