Projekty

„Nie ma takiego wielkiego czynu, który by nie powstał z jakiegoś wielkiego marzenia”

Właśnie dzięki licznym projektom unijnym spełniamy marzenia naszej młodzieży. Realizacja projektów edukacyjnych i społecznych jest jednym z głównych priorytetów szkoły i służy wielostronnemu rozwojowi uczniów.

 

Czwarta władza

Czwarta władza z klasą. Szkolny koncern medialny, to projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego; Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Działania 3.3, Poddziałania 3.3.4 oraz Ministerstwo Edukacji Narodowej i realizowany był od 01.09.2008 do 30.09.2011 w trzech edycjach. Projekt ten został stworzony z  myślą o licealistach, którzy świadomi wyzwań współczesnego świata pragnęliby przygotować się do sprawnego funkcjonowania w nowoczesnym społeczeństwie. Celem projektu było przekazanie młodym ludziom kluczowych umiejętności w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych, języków obcych oraz przedsiębiorczości i stworzenie im warunków do zdobycia ciekawego doświadczenia zawodowego w oparciu o specjalny program edukacyjny. W ramach projektu stworzone zostały sześcioosobowe zespoły redakcyjne, które odpowiadały za stworzenie profesjonalnego internetowego koncernu medialnego w języku polskim i angielskim. W każdym zespole obecny był: redaktor naczelny, dziennikarz, tłumacz, grafik, informatyk, PR–owiec. Zespoły redakcyjne pracowały pod opieką nauczyciela-coacha przygotowanego do tej roli podczas warsztatów metodycznych. W ramach projektu „Czwarta władza z klasą. Szkolny koncern medialny” przygotowane zostały również narzędzia wspomagające pracę uczniów i ich opiekunów: kursy e-learningowe, warsztaty, spotkania z dziennikarzami oraz specjalnie opracowane podręczniki.

W ramach każdej edycji projektu odbyło się sześć spotkań warsztatowych, każde z nich w wymiarze sześciu godzin dydaktycznych. Trzy pierwsze spotkania miały charakter ogólny i były przeznaczone dla wszystkich członków zespołów redakcyjnych. Obejmowały zagadnienia z zakresu: etyki dziennikarskiej i prawa prasowego, roli mediów w życiu społecznym, najważniejszych form dziennikarskich, specyfiki dziennikarstwa internetowego, zasad skutecznej pracy zespołowej. Zajęcia te prowadzone były przez najlepszych dziennikarzy z mediów ogólnopolskich i regionalnych. Trzy kolejne spotkania warsztatowe miały charakter profilowany, dostosowany do potrzeb osób zajmujących w zespole poszczególne role: redaktor naczelny (zarządzanie zespołem, tworzenie harmonogramów działań i monitoring postępu prac, rozwiązywanie sytuacji konfliktowych, umiejętność podejmowania decyzji, zasady wyboru tekstów i zdjęć), dziennikarz (przygotowywanie poszczególnych form dziennikarskich, zasady wyboru zdjęć), tłumacz (tłumaczenie tekstów o charakterze dziennikarskim), grafik (zasady tworzenia szaty graficznej, obsługa programów graficznych), informatyk (obsługa programów do tworzenia gazet internetowych), PR-owiec (promocja gazety, kanały docierania do potencjalnych czytelników, zasady tworzenia materiałów marketingowych). Kolejne trzy dwugodzinne spotkania wszystkich uczestników projektu z danego województwa były uzupełnieniem zajęć warsztatowych, odbywały się w ramach, tzw. „Spotkań z Mistrzem” i miały na celu zainspirować młodzież do odkrywania świata i poszukiwania nowych tematów dziennikarskich poprzez umożliwienie im kontaktu z pasjonatami, ludźmi podejmującymi w życiu trudne wyzwania i realizującymi niezwykłe inicjatywy. Gośćmi spotkań byli m.in.: pracownicy organizacji pozarządowych, podróżnicy, przedsiębiorcy, wybitne osobowości świata nauki i kultury. Uczniowie mieli szansę zdobywać wiedzę nie tylko podczas warsztatów, ale również w oparciu o samokształcenie. Na potrzeby projektu opracowanych zostało pięć kursów e-learningowych z zakresu m.in. warsztatu dziennikarskiego, tworzenia biznesplanów, budżetowania działań oraz dwa kursy e-learningowe z języka angielskiego na poziomie upper-intermediate i advanced.

 

 

Koordynator