Szcze­ko­ciny. Poru­szona edu­ka­cja

10.10.2021

Jeśli więc chcemy doko­nać prze­bu­dowy mło­dzieży naszej, musimy prze­bu­do­wać szkołę naszą, musimy prze­bu­do­wać sie­bie, musimy nie tylko cią­gle nie­ustan­nie pozna­wać naszą rze­czy­wi­stość i mówić o niej mło­dzieży naszej, musimy nie tylko ilu­stro­wać ją wykre­sami i sta­ty­sty­kami, musimy nie tylko docie­rać do prawdy o naszej rze­czy­wi­sto­ści, ale musimy prawdą tą nie w dotych­cza­sowy, spo­ra­dyczny, przy­pad­kowy i świą­teczny, lecz w zor­ga­ni­zo­wany, prze­my­ślany i pla­nowy spo­sób prze­kształ­cać mło­dzież naszą i prze­kształ­cać śro­do­wi­sko, z któ­rego mło­dzież ta pocho­dzi i w któ­rym żyje.

Roman Czernecki


9 paździer­nika odbyło się trze­cie forum szcze­ko­ciń­skie, w tym roku pod nazwą  „Szcze­ko­ciny. Poru­szona edu­ka­cja”.  Forum to odby­wa­jące się od trzech lat wyda­rze­nie cykliczne, któ­rego ideą jest spo­tka­nie, dia­log i budo­wa­nie wspól­noty wokół pro­ble­mów i spraw istot­nych dla miesz­kań­ców mia­sta i gminy Szcze­ko­ciny.


Tego­roczne forum było poświę­cone „poru­szo­nej edu­ka­cji”. Wspól­nie zasta­na­wia­li­śmy się nad dzi­siej­szą edu­ka­cją wobec wyzwań i zmian zacho­dzą­cych we współ­cze­snym świe­cie. „Poru­szona edu­ka­cja” ozna­cza rów­nież edu­ka­cję, która poru­sza, anga­żuje i wywo­łuje emo­cje, toteż wyda­rze­nie sprzy­jało budo­wa­niu sieci osób i insty­tu­cji chcą­cych dzia­łać na rzecz szcze­ko­ciń­skiej edu­ka­cji.


Pod­czas jed­nej z czę­ści forum insty­tu­cje zaj­mu­jące się edu­ka­cją w naszej gmi­nie mogły podzie­lić się swo­imi dobrymi prak­ty­kami. Poka­zały one róż­no­rod­ność poszu­ki­wań edu­ka­cyj­nych, a także siłę i zna­cze­nie edu­ka­cji. Otwarta Prze­strzeń Rozmowy o Edu­ka­cji pozwo­liła nato­miast na wspól­no­towy i part­ner­ski namysł nad edu­ka­cją w Szcze­ko­ci­nach. Udało nam się poroz­ma­wiać o waż­nych tema­tach i pro­ble­mach lokal­nej edu­ka­cji.


Głównymi organizatorami forum byli: Zespół Szkół w Szczekocinach, Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Szkoły Średniej w Szczekocinach, Fundacja EFC. Honorowym patronatem wydarzenie objął bur­mistrz Mia­sta i Gminy Szcze­ko­ciny, Jacek Lipa.


Wśród part­ne­rów forum zna­leźli się: Gmina Szcze­ko­ciny, Fun­da­cja Stocz­nia, Kla­ster Inno­wa­cji Spo­łecz­nych, Zespół Szkół w Gole­nio­wach, Zespół Szkół Spo­łecz­nych im. Jana Pawła II w Rokit­nie, Spo­łeczna Szkoła Pod­sta­wowa w Szcze­ko­ci­nach im. 8 Pułku Uła­nów Księ­cia Józefa Ponia­tow­skiego, Szkoła Pod­sta­wowa nr 1 im. Tade­usza Kościuszki w Szcze­ko­ci­nach, Przed­szkole w Szcze­ko­ci­nach, Rzym­sko­ka­to­licka Para­fia pw. św. Bar­tło­mieja Ap. w Szcze­ko­ci­nach, Miej­sko-Gminna Biblio­teka Publiczna w Szcze­ko­ci­nach, Miej­sko-Gminny Ośro­dek Kul­tury i Sportu w Szcze­ko­ci­nach, Firma Bor­ko­met w Szcze­ko­ci­nach


 

Kategorie