Nauka zdalna

13.03.2020

W związku z zawie­sze­niem zajęć dydak­tyczno-wycho­waw­czych zachę­camy uczniów, aby w naj­bliż­szym cza­sie korzy­stali z mate­ria­łów reko­men­do­wa­nych do samo­dziel­nej pracy w domu. Zachę­camy do korzy­sta­nia z bez­płat­nych i dostęp­nych w inter­ne­cie narzę­dzi i mate­ria­łów edu­ka­cyj­nych.

Adresy przy­dat­nych stron i por­tali inter­ne­to­wych znaj­dzie­cie na stro­nie  Mini­ster­stwa Edu­ka­cji Naro­do­wej.

Matu­rzy­stów zachę­camy do roz­wią­zy­wa­nia testów matu­ral­nych. Ucz­niów pozo­sta­łych klas do roz­wią­zy­wa­nia zadań powtó­rze­nio­wych.


Epodreczniki.pl

To bez­płatne, stwo­rzone i admi­ni­stro­wane przez Mini­stra Edu­ka­cji Naro­do­wej narzę­dzie edu­ka­cyjne, które ofe­ruje nauczy­cie­lom i uczniom gotowe mate­riały dydak­tyczne. Plat­forma umoż­li­wia także two­rze­nie, współtwo­rze­nie nowych tre­ści i dzie­le­nie się nimi z uczniami, two­rze­nie testów spraw­dza­ją­cych. Daje rów­nież moż­li­wość śle­dze­nia postę­pów uczniów, a nawet indy­wi­du­ali­za­cję pracy z uczniem.

Mate­riały dostępne na plat­for­mie są: bez­płatne, zgodne z pod­stawą pro­gra­mową dla szkoły pod­sta­wo­wej i szkół ponad­pod­sta­wo­wych, udo­stęp­niane na otwar­tej licen­cji Cre­ative Com­mons zapew­nia­ją­cej korzy­sta­nie z e-mate­ria­łów przez nauczy­cieli – ozna­cza to, że można je dowol­nie wyko­rzy­sty­wać, prze­ra­biać, dru­ko­wać, kopio­wać itd., dostępne z róż­nych urzą­dzeń (kom­pu­ter, lap­top, tablet, smart­fon), dosto­so­wane do potrzeb uczniów z róż­nymi dys­funk­cjami.

Na plat­for­mie nauczy­ciele i ucznio­wie mają do dys­po­zy­cji: e-pod­ręcz­niki i e-mate­riały do więk­szo­ści przedmio­tów ogól­no­kształ­cą­cych na wszyst­kich eta­pach kształ­ce­nia; dodat­kowe zasoby dydak­tyczne do poszcze­gól­nych przedmio­tów, w tym filmy edu­ka­cyjne, audio­bo­oki; przy­kła­dowe pro­gramy naucza­nia i sce­na­riu­sze zajęć.

Zare­je­stro­wani i zalo­go­wani użyt­kow­nicy mogą korzy­stać z edy­tora tre­ści, który daje moż­li­wość two­rze­nia tre­ści edu­ka­cyj­nych dosto­so­wa­nych do urzą­dzeń mobil­nych.

Kategorie