Materiały dla uczniów i rodziców

25.03.2020

Informacje dla rodziców oraz materiały dla uczniów LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO i BRANŻOWEJ SZKOŁY I STOPNIA


Zasady prowadzenia nauki na odległość w Zespole Szkół w Szczekocinach obowiązujące od 25 marca b.r.


Kształ­ce­nie z wyko­rzy­sta­niem metod i tech­nik na odle­głość ozna­cza wyko­rzy­sta­nie w pro­ce­sie edu­ka­cji wszel­kich dostęp­nych środ­ków komu­ni­ka­cji, które nie wyma­gają oso­bi­stego kon­taktu ucznia z nauczy­cie­lem, a także moż­li­wość sko­rzy­sta­nia z mate­ria­łów edu­ka­cyj­nych wska­za­nych przez nauczy­ciela.

Więcej plik Zasady nauczania na odległosc w Zespole Szkol w Szczekocinach.pdf


Formy kontaktu nauczyciel - uczeń oraz uczeń- nauczyciel

Więcej plik wsparcie-liceum. pdf  oraz plik wsparcie-branzowa.pdf


O formach pracy, zakresie przekazywanych treści, monitorowaniu postępów uczniów oraz sposobach weryfikacji wiedzy i umiejętności uczniów prosimy o kontakt z wychowacą klasy. Adresy e-mail poniżej:

Liceum Ogól­no­kształ­cące

Klasa 1 a LO, wych. Artur Lisow­ski, e-mail: ako­871@wp. pl

Klasa 1 b LO, wych. Urszula Woj­cie­chow­ska, e-mail: bio­loz­ka­@o2.pl

Klasa 2 a LO, wych. Joanna Otczyk, e-mail: joan­na­ot­czy­k@wp. pl

Klasa 3 a LO, wych. Miro­sław Skrzyp­czyk, e-mail: skrzyp­cz@in­te­ria. pl

Szkoła Bran­żowa

Klasa 1 Ba, wych. Renata Len­tas, e-mail: lentasr@gmail.com

Klasa 1Bb, wych. Ewa Jędry­chow­ska, e-mail: ewa. jedry­chow­ska­@op. pl

Klasa 2, wych. Mał­go­rzata Haras, e-mail: mal­go­rza­ta­ha­ra­s@op. pl

Klasa 3, wych. Kata­rzyna Kro­tecka, e-mail:kroteckakatarzyna22@gmail.com

 

Pobierz pliki

Kategorie