Erasmus +

06.06.2024

Era­smus+ to unijny pro­gram wspie­ra­jący kształ­ce­nie, szko­le­nie, mło­dzież i sport w Euro­pie.


Obszar: Kształ­ce­nie i szko­le­nie zawo­dowe.


Główne cele stażu to: roz­wój kom­pe­ten­cji zawo­do­wych, spo­łeczno-per­so­nal­nych, zdo­by­cie doświad­cze­nia zawo­dowego poprzez prak­tykę w grec­kich przed­się­biorstwach, naby­cie klu­czo­wych kwa­li­fi­ka­cji zawo­do­wych, uła­twia­ją­cych wej­ście na rynek pracy, prze­ła­ma­nie bariery posłu­gi­wa­nia się języ­kami obcymi, szcze­gól­nie języka bran­żo­wego-/zawo­dowego, wzrost pew­no­ści sie­bie, umie­jęt­no­ści radze­nia sobie ze stre­sem, poczu­cia wła­snej war­to­ści, naby­cie kom­pe­ten­cji pozwa­la­ją­cych na swo­bodne poru­sza­nie się na regio­nal­nym, kra­jo­wym i euro­pej­skim rynku pracy, posze­rze­nie wie­dzy na temat kul­tury i oby­cza­jów Gre­cji, kształ­to­wa­nie postaw zwią­za­nych z otwar­to­ścią na zmiany i goto­wo­ścią do ucze­nia się przez całe życie. Przed wyjaz­dem do Tolo (miej­sco­wość let­ni­skowa w Gre­cji, na tere­nie Argo­lidy, we wschod­niej czę­ści Pelo­po­nezu poło­żona w samym sercu Zatoki Argo­lidz­kiej. Charak­te­ry­zuje się spo­koj­nym, bar­dzo cie­płym morzem i długą plażą, cią­gnącą się wzdłuż całej miej­sco­wo­ści. W pobliżu znaj­dują się: Epi­dau­ros, Argos, Tiryns, Mykeny oraz histo­ryczna, pierw­sza sto­lica nowo­żyt­nej Gre­cji – Nau­plion.) ucznio­wie odbyli kursy z języka, które umoż­li­wiły im prze­ła­ma­nie barier komu­ni­ka­cyj­nych, przy­go­to­wa­nie do radze­nia ze stre­sem pod­czas odby­wa­nia prak­tyk oraz poznali grecką kul­turę, histo­rię i oby­czaje.


Aby wziąć udział w pro­gra­mie wymiany zagra­nicz­nej dla uczniów w ramach pro­gramu Era­smus+, szkoła musi uzy­skać akre­dy­ta­cję Era­smusa w dzie­dzi­nie edu­ka­cji szkol­nej lub być uczest­ni­kiem pro­jektu mobil­no­ści krót­ko­ter­mi­no­wej.


Zapraszamy na fotorelację,

Kategorie