Dzień Edukacji Narodowej

13.10.2021

„Jest tylko jeden sposób nauki - poprzez działanie. Jest jedna forma wyrażenia sympatii nauczycielowi: uczenie się.”


Dzień Edukacji Narodowej – polskie święto oświaty i szkolnictwa wyższego ustanowione 27 kwietnia 1972 roku. Obchodzone jako Dzień Edukacji Narodowej od 1982 roku.


Aka­de­mia z oka­zji Dnia Edu­ka­cji Naro­do­wej odbyła się w środę 13 paździer­nika w Sali im. dyr. Romana Czer­nec­kiego. Ucz­nio­wie podzię­ko­wali nauczy­cie­lom i pra­cow­ni­kom oświaty za trud naucza­nia i wycho­wa­nia, a w uro­czy­sto­ściach wzięli udział m.in. eme­ry­to­wani nauczy­ciele naszej szkoły oraz Bur­mistrz Mia­sta i Gminy Szcze­ko­ciny Pan Jacek Lipa.


W tym dniu odbyła się też nie­zwy­kle ważna uro­czy­stość – ślu­bo­wa­nie uczniów klas pierw­szych. Pierw­szo­kla­si­ści, w obec­no­ści dyrek­cji szkoły, nauczy­cieli, zapro­szo­nych gości oraz mło­dzieży klas dru­gich i trze­cich, zło­żyli ślu­bo­wa­nie i stali się peł­no­praw­nymi człon­kami naszej szkol­nej spo­łecz­no­ści. Zapra­szamy do obej­rze­nia foto­re­la­cji.


Dzień 14 października jest dniem wolnym od zajęć lekcyjnych. Jeśli jednak zechcecie przyjść do szkoły, to zapraszamy w godzinach 8.00 - 12.00.

Kategorie