Kandydaci

„Szkoła nie jest wodą stojącą. Przypomina raczej morze, które ma swoje przypływy i odpływy”.

Drogi kandydacie zapraszamy do naszej szkoły.
Szkoła w Szczekocinach to szkoła dla Ciebie!

Zasady rekrutacji

Zasady rekrutacji w Zespole Szkół w Szczekocinach na rok szkolny 2020/2021:

Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe.
  • Ustawa z dnia 22 listopada 2018 r.o zmianie ustawy -prawo oświatowe.
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów.
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2017 r.  w sprawie kształcenia osób niebędących obywatelami polskimi oraz osób będących obywatelami polskimi, które pobierały naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw.

§ 1

Postanowienia ogólne

W Zespole Szkół w Szczekocinach rekrutacja do klas pierwszych prowadzona jest w sposób elektroniczny:

  • kandydaci do Liceum Ogólnokształcącego oraz Branżowej Szkoły I Stopnia dokonują rejestracji elektronicznej na stronie: www.slaskie.edu.com.pl  za pośrednictwem macierzystej szkoły, w domu lub w sekretariacie Zespołu Szkół w Szczekocinach
  • oferta edukacyjna w województwie śląskim będzie dostępna na stronie : www.slaskie.edu.com.pl
  • rejestracja będzie możliwa od 11 maja 2020 r. do 23 czerwca 2020 r. do godz. 15.00.

W roku szkolnym 2020/2021  uczniowie będą mogli kształcić się w Zespole Szkół w Szczekocinach w  Liceum Ogólnokształcącym im. Romana Czerneckiego oraz Branżowej Szkole I Stopnia im. Romana Czerneckiego, w oddziale wielozawodowym. Uczniowie rozpoczynający naukę w Liceum Ogólnokształcącym im. Romana Czerneckiego będą mogli realizować w zakresie rozszerzonym trzy przedmioty wybrane spośród: matematyki, języka polskiego, języka angielskiego, biologii, geografii, wiedzy o społeczeństwie. Obowiązywać będzie nauka dwóch języków obcych:  języka angielskiego i języka niemieckiego lub języka rosyjskiego. O przyjęciu do klasy pierwszej w Zespole Szkół w Szczekocinach decyduje suma punktów - maksymalnie 200. Składają się na nią:

  • punkty za wyniki egzaminu zewnętrznego (maksymalnie 100 punktów),
  • punkty uzyskane w wyniku przeliczenia ocen na świadectwie ukończenia szkoły oraz w wyniku przeliczenia innych osiągnięć (maksymalnie 100 punktów).

...

Regulamin do pobrania poniżej

Pobierz pliki