Kandydaci

„Szkoła nie jest wodą stojącą. Przypomina raczej morze, które ma swoje przypływy i odpływy”.

Drogi kandydacie zapraszamy do naszej szkoły.
Szkoła w Szczekocinach to szkoła dla Ciebie!

Zasady rekrutacji

Zasady rekrutacji w Zespole Szkół w Szczekocinach na rok szkolny 2020/2021:

W związku z przedłużeniem kształcenia na odległość w szkołach i placówkach oświatowych, a także przesunięciem terminu egzaminów – zmienione zostały przepisy dotyczące m.in. harmonogramu egzaminów i rekrutacji. 19 maja Minister Edukacji Narodowej ogłosił harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021, w tym terminy postępowania rekrutacyjnego i składania dokumentów do klas I szkół ponadpodstawowych.

Terminy w postępowaniu rekrutacyjnym

 1. Od 15 czerwca 2020 r. do 10 lipca 2020 r. do godz. 15.00 – składanie wniosków o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami.

  W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty wniosek o przyjęcie do szkoły, w tym wymagane załączniki mogą być przesyłane za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

 2. Od 26 czerwca 2020 r. do 10 lipca 2020 r. do godz. 15.00– uzupełnianie wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej.

 3. Od 31 lipca 2020 r. do 4 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00– uzupełnianie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie, w tym zmiana szkół do których kandyduje.

 4. Do 4 sierpnia 2020 r. – weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczonych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności.

 5. Do 11 sierpnia 2020 r. -Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym ustalonych przez wójta (burmistrza lub prezydenta) okoliczności wskazanych w oświadczeniach.

 6. 12 sierpnia 2020 r. – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

  W okresie ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty zapoznanie się rodziców i uczniów z wynikami postępowania rekrutacyjnego w formie list kandydatów (zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych oraz przyjętych i nieprzyjętych) może odbywać się za pomocą stron internetowych tych jednostek.

 7. Od 15 czerwca 2020 r. do 14 sierpnia 2020 r. – wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badania lekarskie.

 8. Od 13 sierpnia 2020 r. do 18 sierpnia 2020r. do godz. 15.00– potwierdzenie przez kandydata, rodzica lub opiekuna prawnego kandydata niepełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe-także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

 9. 19 sierpnia 2020 r. do godz. 14.00 – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły.

  W okresie ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty zapoznanie się rodziców i uczniów z wynikami postępowania rekrutacyjnego w formie list kandydatów może odbywać się za pomocą stron internetowych tych jednostek.

 10. 19 sierpnia 2020 r. - poinformowanie przez dyrektora szkoły ponadpodstawowej kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole.

 11. Do 20 sierpnia 2020 r. -opublikowanie przez Śląskiego Kuratora Oświaty informacji o liczbie wolnych miejsc w szkołach ponadpodstawowych.

 12. Do 22 sierpnia 2020 r. –wystąpienia do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.

 13. Sporządzenie przez komisję rekrutacyjną uzasadnienia odmowy przyjęcia- do 3 dni od dnia wystąpienia o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.

 14. Wniesienie do dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej-do 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia odmowy przyjęcia.

 15. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej- do 3 dni od dnia złożenia odwołania do dyrektora szkoły.

Pobierz pliki

 • Terminy_postępowania_rekrutacyjnego_2020-2021.pdf
  Pobierz