Kandydaci

„Szkoła nie jest wodą stojącą. Przypomina raczej morze, które ma swoje przypływy i odpływy”.

Drogi kandydacie zapraszamy do naszej szkoły.
Szkoła w Szczekocinach to szkoła dla Ciebie!

Zasady rekrutacji

Zasady rekrutacji w Zespole Szkół w Szczekocinach na rok szkolny 2018/2019:

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. Nr 95, poz. 425) (zm. Dz.U. z 2017 r. poz. 60, Dz.U. z 2016 r. poz. 2169, Dz.U. z 2016 r. poz. 1985, Dz.U. z 2016 r. poz. 1954, Dz.U. z 2016 r. poz. 1010)
 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. przepisy wprowadzające ustawę-prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 60).
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018 – 2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum (Dz. U z 2017 poz. 586).
 • Decyzja Śląskiego Kuratora Oświaty nr OA-OR.110.1.2.2018 z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do klas pierwszych publicznych szkół ponadgimnazjalnych, klasy pierwszej trzyletniej branżowej szkoły I stopnia, na semestr pierwszych publicznych szkół policealnych, do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych na rok szkolny 2017/2018.

§ 1

Postanowienia ogólne

W Zespole Szkół w Szczekocinach rekrutacja do klas pierwszych prowadzona jest w sposób elektroniczny:

 • kandydaci do Liceum Ogólnokształcącego oraz Szkoły Branżowej I Stopnia dokonują rejestracji elektronicznej na stronie: www.slaskie.edu.com.pl za pośrednictwem macierzystego gimnazjum, w domu lub w sekretariacie Zespołu Szkół w Szczekocinach
 • oferta edukacyjna w województwie śląskim będzie dostępna na stronie: www.slaskie.edu.com.pl
 • rejestracja będzie możliwa od 18 maja do 18 czerwca 2018r. do godz. 12.00

§ 2

Warunki przyjęcia

 • W roku szkolnym 2018/2019 uczniowie będą mogli kształcić się w Zespole Szkół w Szczekocinach w Liceum Ogólnokształcącym oraz Szkole Branżowej I Stopnia, w oddziale wielozawodowym.
 • Uczniowie rozpoczynający naukę w Liceum Ogólnokształcącym będą mogli realizować w zakresie rozszerzonym trzy przedmioty wybrane spośród: matematyki, języka polskiego, języka angielskiego, biologii, geografii, wiedzy o społeczeństwie. W Liceum Ogólnokształcącym planowane jest utworzenie grupy mundurowej, pozwalającej na zdobycie wiedzy i umiejętności związanych ze specyfiką pracy w służbach mundurowych. Obowiązywać będzie nauka dwóch języków obcych: języka angielskiego i języka niemieckiego lub języka rosyjskiego.
 • O przyjęciu do klasy pierwszej w Zespole Szkół w Szczekocinach decyduje suma punktów - maksymalnie 200. Składają się na nią 
   
  • punkty za wyniki egzaminu gimnazjalnego(maksymalnie 100 punktów)
  • punkty uzyskane w wyniku przeliczenia ocen na świadectwie ukończenia gimnazjum oraz w wyniku przeliczenia innych osiągnięć (maksymalnie 100 punktów).

  W przypadku przeliczania na punkty wyników egzaminu gimnazjalnego
  wynik przedstawiony w procentach z:

  • języka polskiego,
  • historii i wiedzy o społeczeństwie,
  • matematyki,
  • przedmiotów przyrodniczych,
  • języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym

  W przypadku przeliczania na punkty ocen z zajęć edukacyjnych, wymienionych na świadectwie ukończenia gimnazjum, za oceny wyrażone w stopniu:

  • celującym – przyznaje się po 18 punktów
  • bardzo dobrym – przyznaje się po 17 punktów
  • dobrym – przyznaje się po 14 punktów
  • dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów
  • dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkt

  ( maksymalnie 72 punkty)

 • Podczas rekrutacji do Liceum Ogólnokształcącego przeliczane na punkty będą oceny na świadectwie gimnazjalnym z następujących zajęć edukacyjnych: języka polskiego, matematyki, języka angielskiego, biologii lub geografii. Podczas rekrutacji do Szkoły Branżowej I Stopnia przeliczane na punkty będą oceny na świadectwie gimnazjalnym z następujących zajęć edukacyjnych: języka polskiego, matematyki, zajęć technicznych i informatyki.
 • Za świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem przyznaje się 7 punktów.
 • W przypadku przeliczania na punkty kryterium za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu, przyznaje się 3 punkty.
 • Za szczególne osiągnięcia w konkursach, turniejach i zawodach – maksymalnie 18 punktów.